Maladie du tournis (myxosomiose)

La maladie du tournis  (myxosomiose) est une infestations parasitaires causée par le parasite Myxobolus sp. Type de maladie Les infestations parasitaires (de protozoaires vers, etc) Cause (l’agent) Myxobolus sp. ( Myxobolus Pfeifferi, Myxobolus Cyprini , Myxidium Lieberkühni , Myxosoma Cerebralis) Poissons d’aquarium affecté par la maladie du tournis (myxosomiose) Poisson Botia clown (Chromobotia macracanthus) Gourami…

Continue reading